Компаниите на бъдещето

Все повече организации осъзнават необходимостта от устойчивост като основен елемент в своите стратегии - както във връзка с дългосрочния си успех, така и с цел да са по-адаптивни към бързопроменящата се среда, в която работят. Как обаче измерваме успеха по пътя към по-устойчив бизнес. Компании-лидери в своите сфери и признати иноватори като Patagonia и The Body Shop пристъпват към нов тип бизнес сертифициране, който им помага да остават успешни и същевременно да допринасят към обществото и природата.

В тази статия разглеждаме две концепции, набиращи все повече популярност сред бизнесите, които полагат усилия за устойчиво развитие: 'b’ корпорациите и Future Fit.

 

Нов тип организации - между бизнеса и неправителствения сектор

Говорейки за устойчивост, няма как да не засегнем икономическата система, в която все още преобладава капитализмът от 19-20 век. При него, основната и единствена цел на една бизнес организация е максимизиране на печалбата за собствениците и акционерите. При така поставени цели, не е учудващо че системата е в криза. И тази криза засяга не само самата икономическа система, а и всички останали системи и подсистеми на обществото и околната среда. Това е така, защото те са свързани и единствения начин да са в хармония, е когато те работят с ясното разбиране и отговорност към тази взаимосвързаност.

Един такъв пример идва от сферата на корпоративното право в САЩ. Така наречените ‘b’ корпорации (benefit corporations или b corps) са вид юридическо лице със стопанска цел, регламентирано в законите на 31 американски щата. При тези организации, законовият статут определя, че освен печалбата, тяхната цел включва и положително въздействие върху обществото, служителите, местната общност и околната среда. Освен по своята цел, ‘b’ корпорациите се различават от традиционните ‘c’ корпорации и по своята отчетност и прозрачност, но не и в данъчното облагане. Пример за световно успешна организация с такъв статут е производителят на спортни облекла Patagonia.

През 2015 г. италианският парламент въведе нов вид юридическо лице със стопанска цел, на име Società Benefit, като по този начин Италия стана първата страна в света, която направи този правен статут валиден на цялата си територия. Австралия е в процес на изготвяне на собствена подобна версия.

Докато правителствата осъзнават нуждата от подобна правна рамка и постепенно въвеждат промени, бизнес секторът вече оценява ползите от това дадена организация да има такъв статут. В резултат вече съществува паралелна система, предлагаща сертифициране, която се ползва от компании по целия свят.

B Corp’ е движение от компании, което залага на слогана да използваме бизнеса като сила за правене на добро”. Чрез ясна и подробна система за сертифициране и бенчмарк, компаниите имат възможност не само да оценят своите собствени усилилия в посока устойчивост, да подобряват процесите си, но и да подобрят имиджа си и да привличат висококвалифицирани хора. За да се предостави и да се запази сертифицирането, компаниите трябва да получат определен минимален резултат от онлайн оценката си за "социално и екологично представяне" и да интегрират в ръководните си документи ‘B Lab’ ангажиментите към заинтересованите си страни. В момента има 1863 сертифицирани ‘B корпорации’ от 130 индустрии в 50 страни. Съществуват и алтернативни модели...

 

Подготвени ли сте за бъдещето?

Според създателите на ‘Futire-Fit’ (“подготвен за бъдещето”), съществуващите оценки и индекси за устойчивост не работят, и те предлагат нов подход: Вместо да се задоволяваме от най-добрите практики към даден момент, трябва да ръководим бизнеса си към необходимите практики за утрешния ден, като се започне с определение на научна основа, на това какво е необходимо, за да сме подготвени за бъдещето.

Futire-Fit’ е организацията, която създава и управлява едноименния сертификат и чиято визия е бъдеще, в което всеки човек на Земята може да процъфтява. Според тях ‘бизнес готов за бъдещето’ е този, който по никакъв начин не пречи - и в идеалния случай допринася за - възможността, хората и всички живи същества да процъфтяват на Земята завинаги.

Идеята на ‘Futire-Fit’ е, че компаниите не съществуват във вакуум. Бизнес може да се развива, само ако обществото просперира, а това от своя страна изисква от нас да защитаваме животоподдържащите системи на планетата Земя. Дори и най-добрите компании могат да причинят вреда, освен ако не се разбира тази системна гледна точка. За да продължим да работим за създаването на стойност за цялата система, имаме нужда от начин да я измерим. Бизнес лидерите и инвеститорите трябва да знаят как техните продукти, практики и решения допринасят - положително и отрицателно - за обществото и планетата.

Сертифицирането тепърва навлиза на пазара, но лидерите по устойчив бизнес вече проявяват сериозен интерес към нея. Една от първите компании в процес на сертификация е козметичната верига ‘The Body Shop’.

В основата на ‘Futire-Fit’ е залегнал моделът за стратегическо планиране към устойчивост ‘The Natural Step, произлизащ от Швеция и прилаган от редица компании по света.


Модела на The Natural Step ще разгледаме за първи път в България в семинара “Устойчивост в действие” на 1-2 март.

Open Space Collective