Работим с хора, общности, бизнеси и организации, които активно допринасят за по-добро качество на живот, носители са на промяна и търсят и прилагат нови модели на работа и сътрудничество.

Вярваме, че за да работят по-добре, да бъдат по-устойчиви и да добавят стойност към обществото и хората, те имат нужда:

 • Да въвличат и ангажират по-активно хората, които работят за/с тях, както и външните си партньори;

 • Да структурират работата си стратегически;

 • Да провеждат по-смислени и продуктивни работни срещи, семинари и конференции;

 • Да развиват идеите и каузите си чрез активно включване на разнообразни хора и гледни точки

 • Да развият предприемаческо мислене и нагласи в екипите си.

Устойчивите и успешни организации са тези, които активно ангажират и въвличат своите служители - с експертни идеи, във вземането на решения и дори с генерирането на вътрешни предприемачески проекти. (виж проучване на Галъп за ангажираността на служителите). Помагаме им да подготвят и организират отделни събития и цялостни процеси за работа с хора, стимулиращи участието, поемането на отговорност и проактивността.

обучения

Предлагаме  отворени обучения и обучения за екипи, които развиват знания и умения за започване и развитие на устойчиви проекти. Фокусът на обученията ни е в участието, анагажирането на заинтересовани страни и работата и планиране в комплексна среда.

 • Служителите, които са участвали във взимането на дадено решения са по-мотивирани да работят за неговото изпълнение и се чувстват като част от един екип и преследват обща цел;
 • Участието дава възможност на всеки да види “голямата картина” на организацията и израстват в професионален план;
 • Участието, особено когато е между различни отдели, функционални области и нива в йерархията дава поле за нови идеи, синергия и творчески решения.

водене на срещи и събития

Прилагаме методите на Art of Hosting за водене на срещи, които позволяват на участниците да се свързват по-цялостно помежду си, насърчават колективната интелигентност и водят до иновативни и устойчиви решения. 

20161110_104446.jpg
 • Срещите и разговорите са най-прекият път към промяна на организационната култура към такава ориентирана повече към хората и техните идеи;
 • Добре организираните и проведени срещи не само водят до по-смислени действия, но и мотивират;
 • Срещите, проведени с методите на участието, създават условия за по-бързо и ефективно взимaне на колективни решения, които не се базират на консенсус, а на включване на различни гледни точки.

консултиране и дизайн на процеси

Включването на заинтересовани страни, включително и широк кръг граждани, е  в основата на стратегиите на много иновативни начинания на бизнес и социални организации. Допринасяме към тези проекти с консултации по дизайна на процеси, фасилитирането на диалог и обобщаване на резултатите, организиране на събития за включване на разнообразни страни. 

 • Включването на хора и организации от различни сфери, нива на йерархия и гледни точки е ключово за разработването на иновативни решения, продукти и услуги, които реално отговарят на нуждите и желанията на средата, за които са предназначени
 • Включването на разнообразни заинтересовани страни в процеса е предпоставка за създаване на наистина устойчиви решения на социални, икономически и екологични проблеми, които взимат предвид местните нагласи, ценности и потребности.

Пишете ни, ако имате идея за съвместен проект!