Подходът на социалните лаборатории - възможност за постигане на устойчиви и работещи резултати за обществена промяна

 
Picture1.jpg
 

В теорията и практиката на социалната промяна в последните години се налага група подходи, известни като “социални лаборатории”, “лаборатории за промяна” или още “констелационни партньорства”. Увеличаването на комплексността на предизвикателствата пред бизнеса, политиците и обществото като цяло, от една страна, както и неудовлетворението от резултатите, постигнати с традиционния проектен подход, от друга, води много изследователи и практици да потърсят нов, по-органичен и експериментален подход. Оттам и метафората за “лаборатория” - място за обосновани експерименти, които могат до доведат до наистина добри решения.

Защо социални лаборатории?

Когато работим по комплексни обществени предизвикателства, имаме нужда от нови подходи. Традиционното проектно планиране не е достатъчно. То до голяма степен повтаря това, което вече е правено. За да достигнем до качествено нови решения и перспективи, имаме нужда от пространство, в което да включим разнообразни страни, засегнати от предизвикателството, и чрез структуриран процес и отворен диалог заедно да изследваме и изпробваме какво е възможно.


Подход

Социалните лаборатории са платформи за справяне с комплексни предизвикателства. Те не са единични работилници, обучения или експертни групи. Социалните лаборатории обединяват разнообразни участници - представители на гражданското общество, бизнеса, обществени организации, местна власт и други в колективен процес за търсене на най-добрите решения чрез итеративен процес и създаване на прототипи. Социалните лаборатории са системни. Идеите и инициативите, развиващи се в социалните лаборатории като прототипи, се стремят да бъдат системни по природа. Това означава, че търсят решения, които надхвърлят справянето с част от цялото или симптомите и насочване към корените на проблема.

Как работим?

  • Широкообхватно и задълбочено изследване на проблема. Целта е цялостно разбиране на всички измерения на проблема, преди да се пристъпи към действия за решаването му.

  • Съвместно създаване на решения - с участието на разнообразни участници от различни сектори, опит, както и “ползватели” на решението. Целта е да се стигне отвъд обсъждането на общи идеи и да се достигне до общи действия.

  • Специално физическо пространство за разговори на участниците в лабораторията, което е различно от офисите на отделните организации.

  • Ясен процес за сътрудничество и професионални фасилитатори, които да го водят.

  • Бързо прототипиране. Изпробване в реалния живот на отделни (части от) решения и бърза обратна връзка и подобрение въз основа на нея. Подходът позволява нискорискови експерименти, без необходимост за влагане на скъпи ресурси, преди да се достигне до оптималното решение.

  • Подкрепящ екип с разнообразна експертиза, който да дава информация и знания, необходими на участниците.

  • Постоянно учене. Както от екипа, който води лабораторията, така и от самите участници. Презумпцията е, че развитието на капацитет за решаване на бъдещи предизвикателства е също основна цел на провеждането на лабораторията, наред с решаването на конкретния проблем.