За предприемането "отвътре" и защо ни е важно

Анна Димитрова

компаниите са важни

Компаниите са все по-малко само производители на продукти и услуги, които плащат на слжителите за n на брой часове. Те добавят стойност, решават проблеми, формират политики, течения и култури...създават бъдещето ни. Мого често те са свързващото звено между различните заинтересовани страни и като такова могат да им влияят и да бъдат проводник на промяна - добра или лоша. И това ги прави много, ама много важни. Въпреки че много млади хора не вярват в начина, по който те работят, и избират пътя на предприемачи, големите компании ще продължават да са важен фактор и колкото по-бързо влязат в крак с променящата се среда и нужди на хората, толкова по-добре ще бъде за всички нас.

компаниите се променят

Светът и проблемите, с които се сблъскваме, са комплексни и бързо променящи се. Организациите и институциите каквите ги познаваме все по-трудно могат да се справят с тази реалност и естествено започват да усещат нуждата от промяна и от нови подходи в работата. Все по-често чуваме за големи компании, които експериментират с подходи като холокрация и самоорганизация и минават от механистични модели с "петилетни" планове към lean експериментални подходи, които са много по-близко до схващането за организациите като живи системи. Все по-лесно става да си представим компаниите по-скоро като мрежи от хора с обща визия, които работят за споделена цел, но и разполагат с автономията и инструментите да случват проекти и индивидуално. Много компании започват да се доближават до идеята за инкубатори, които дават пространство на хората в тях да творят и да бъдат "вътрешни предприемачи".

Освен начина, по който оперират отвътре, все повече компании променят и целите си и интегрират решения на социални и екологични проблеми без непременно да са в графата "социални предприятия". Това предполага все по-голямото свързване между личните каузи на служителите и целите на компаниите и дава поле за креативност и ангажираност отвъд длъжностната характеристика.

хората са в центъра на тази промяна

Именно хората, които работят в тези организации, случват промяната отвътре и те имат нужда от знания, умения и нагласи, за да се справят с дискомфорта на прехода. Те често не осъзнават ключовата си роля и не биха нарекли себе си предприемачи. Пред тях стоят от една страна предизвикателствата на всеки предприемач — да стигнеш до правилната идея, да намериш съмишленици, финансиране и т.н., а от друга — ежедневните задължения и навигирането в голямата организация, която понякога не е толкова гъвкава, колкото ни се иска. За тях е много важно да успеят да изградят подкрепяща екосистема и да въвлекат различни заинтересовани страни. Те повече от всички имат нужда и от умения и инструменти, за да се справят с комплексността на човешките взаимоотношения, да имат нов поглед върху това как се случва промяната и каква е тяхната роля в това.

От друга страна, компаниите, стремейки се да направят работното място по-удовлетворяващо, въвеждат скъпи wellbeing програми, а всъщност често просто е нужно да дадат пространство на служителите си да разгърнат потенциала си и да осъществяват наистина важните за тях неща в рамките на организациите, в които работят.

Накратко, вяраваме, че когато хората имат правилните условия, могат да случват чудеса, а компаниите могат да бъдат акселератори на "чудослучване" и промяна към по-смислен свят.

  • Кой е най-вдъхновяващия вътрешен предприемач, който познавате?

  • Кои са компаниите в България, в които служителите са и предприемачи?